Stawka podatku 2019

Stawki podstawowe

Podatek (z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)

19% podstawy opodatkowania (art. 19 ust. 1 pkt 1 updop),
  9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych

– w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro

przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł (art. 19 ust. 1 pkt 2 updop);

– stawkę tę stosują mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą – w roku rozpoczęcia tej działalności- ustawodawca wprowadził jednocześnie wiele ograniczeń w zakresie stosowania stawki 9% (art. 19 ust. 1a-1c updop)

 

Pozostałe stawki

19%  przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP –  art. 7b ust. 1 pkt 1 updop ; art. 22 ust. 1 updop
19%  od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP – art. 24a ust. 1 updop

od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, który:

1) stanowi własność albo współwłasność podatnika,

2) został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,

3) jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc – art. 24b ust. 1 updop,

5% od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej IP Box – art. 24d ust. 1 updop,
19% od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych -art. 22d ust. 1 updop

 

W przypadku dochodów uzyskanych przez tzw. nierezydentów (art. 21 ustawy) podatek wynosi:

20% przychodu z tytułu:

– odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

– opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

–   świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze;

10% przychodów z tytułu:

–  należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,

– uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

Przepis ten stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, co oznacza, że umowa ta może ustanawiać niższą stawkę niż wskazane.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.