Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Uprawnieni do ryczałtu Kwota limitu 2014* Kwota limitu 2015** Kwota limitu 2016*** Kwota limitu 2017****  
Podatnicy którzy w latach 2013-2016 uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro / od 2017=250.000 euro

w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 150.000 euro / od 2017=250.000 euro

633.450 zł* 626.880 zł**  

636.555 zł***

 

 1. 074.400zł****
Prawo do opłacania ryczałtu kwartalnie mają podatnicy, którzy w w latach 2013-2016. osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 25.000 euro

w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli przychody spółki nie przekroczyły kwoty 25.000 euro

105.575 zł* 104.480 zł** 106.092,50zł*** 107.440 zł****

*Przeliczono na walutę polską zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/NBP/2013, średni kurs NBP 1 euro w dniu 1 października 2013 r. wynosił 4,2230 zł.

**Przeliczono na walutę polską zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/NBP/2014 , średni kurs NBP 1 euro w dniu 1 października 2014 r. wynosił 4,1792 zł.

***Przeliczono na walutę polską zgodnie z tabelą NBP nr 191/A/NBP/2015 , średni kurs NBP 1 euro w dniu 1 października 2015 r. wynosił 4,2437 zł.

****Przeliczono na walutę polską zgodnie z tabelą NBP nr 191/A/NBP/2015 , średni kurs NBP 1 euro w dniu 3 października 2016 r. wynosił 4,2976 zł.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.)

Stawki zryczałtowanego podatku dochodowego

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
stawka ryczałtu rodzaj przychodów

20%

osiągane w zakresie wolnych zawodów

17%

ze świadczenia usług ujętych w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.), tj. m.in. przychody związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), z pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1),parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy

10%

z odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości, o których mowa w art. 12 ust. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

8,5%

o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. m.in. przychody z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego

5,5%

o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. m.in. przychody z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton

3%

o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. m.in. przychody z działalności gastronomicznej (z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), działalności usługowej w zakresie handlu

2%

ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.
Karta podatkowa
Stawki podatku dochodowegow formie karty podatkowej na 2016 r.  określa w obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2015 r. w tej sprawie (Mon. Pol. poz. 1120).