Kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013 r

Przychody co najmniej 1.200.000 euro -równowartość w walucie polskiej  – osiągnięte w 2012 roku, zobowiązują do prowadzenia ksiąg rachunkowych od  1 stycznia 2013 r. – dotyczy działalności gospodarczej osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich  oraz spółdzielni socjalnych

Kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych : 1.200.000 euro x 4,1138 zł/euro) = 4.936.560 zł*

Limit przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

*Dane za 2012 r. przeliczone po średnim kursie NBP z 30 września 2012 r. (1 euro = 4,1138 zł/euro)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) – art. 2 ust. 1 pkt 2,

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – art. 24a ust. 4.